Är givaren i konkurstillstånd, må utredning om vad som brister hos givaren icke påyrkas.
Konstant belopp som lÃntagare betalar terminsvis och ser ut som sex som innefattar bÃde rÃnta och amortering.Tvångsinlösen När en ägare har minst 90 av aktierna i ett bolag kan denne begära att få köpa även de resterande aktierna av de kvarvarande aktieägarna.Skadeståndet må bestämmas att utgå på en gång eller å särskilda tider.Vad som erfordras för tillgodoseende av makes särskilda behov må han själv anskaffa.Har förbindelseskrift förkommit, gälle vad om förnyande av inteckning i fast egendom uti motsvarande fall finnes föreskrivet.Skönstaxering Taxering grundad på Skatteverkets bedömning av storleken på den skattskyldiges inkomst.Statskontoret sköter faktureringen av lånen och köpeskillingsfordringarna samt övriga uppgifter i anslutning till förvaltningen av lånen.Bevis med uppgifter om en fastighets eller tomtrÃtts Ãgare och innehavare, inteckningar, servitut och andra inskrivningar.Villkorad skuld En skuld som borgenären kan återkräva bara om visst villkor uppfylls.Stöd Ett stöd är en kursnivå som en aktie har svårt att passera uppifrån.
Äro flere delägare i fartyget, vare de, som i överlåtelsen tagit del eller därtill samtyckt, en för alla och alla för en ansvariga för den intecknade förbindelsen, även om de ej förut voro till sådan ansvarighet thomson lokala east sussex förbundna; och vare fordran, därest borgenären så kräver, genast.Överteckning När summan av det tecknade kapitalet vid aktieteckning överstiger den avsedda.Schablonmetoden, för vissa marknadsnoterade värdepapper får anskaffningsvärdet beräknas till 20 av försäljningspriset.Arbetsgivare vare skyldig att på anfordran lämna utmätningsmannen de för förordnandet erforderliga uppgifter.Sedan så förfarits som i 99 sägs och det i 91 medgivna avdrag på makes yrkande ägt rum, tillägges vardera parten, utöver densamma på grund av 93, 94 eller 95 måhända tillkommande vederlag, hälften av återstoden av den egendoms värde, däri giftorätt äger rum, såvida.
[L_RANDNUM-10-999]