"variabler" och "individer på samma graf (vilket i och för sig är möjligt även med principalkomponentanalys, men därtill krävs en speciell anpassning av skalorna ).
Det gäller att med alla till buds stående tekniker, såväl kvantitativa som kvalitativa, skaffa fram så mycket information som möjligt om studieobjektet, ungefär som när socialantropologen försöker göra sig en tillräckligt mångsidig bild av hur livet levs av de människor han studerar.Termen analyse des données täcker framför allt två stora områden, dels metoder för classification automatique (dvs.Enligt Benzécris egna strängt induktionistiska ideal bör systemet av relationer framträda som en frukt av analysen (Bourdieu är mindre renlärig på den punkten).I stället för att först ställa upp en på sannolikhetsläran grundad statistisk modell (som kan ha att göra med normalfördelning, oberoende etc) och därefter enligt formaliserade procedurer pröva i vad mån data ansluter till modellen, är man inriktad på metoder som tillåter att man, med.312 Dessa är, med Benzécris språkbruk, bonden vill ha en fru wilgersdorf uppbyggda av "distributionella avstånd de synliggör mönster av relationer.Vad han vände sig mot var det rutiniserade bruket av färdiga statistiska modeller, och den dominans som de formaliserade varianterna av amerikansk matematiserad sociologi tillvann sig under den period vi här behandlar, på andra -.I Frankrike talar man oftast om "analyse des données ".354 Han prövade först den antirealistiska tesen att sannolikheten inte hör hemma i verkligheten: sannolikhetsproblemet är inget ontologiskt problem, utan ett kunskapsproblem.Dessa dominansförhållanden har förmodligen varit till hinder för samhällsvetenskapernas utveckling på våra breddgrader.Både "individer" och "variabler" standardiseras så att summan av värdena i varje profil utgör.Genom att rycka loss korrelationer ur deras sociala och kulturella kontext.
Den fråga vi ställt är varför Benzécri-skolan kunnat erbjuda redskap för en epistemologiskt förankrad sociologi av Bourdieus sort.Han menade, att de nya möjligheterna till statistisk dataanalys inneburit att observationen blivit den viktigaste metoden, viktigare än experimentet.Avvikelsen från den första matrisen).Frågan om huruvida ett samband är signifikant (i statistisk mening) är enligt Cibois närmast en fråga för psykologer, som oftare arbetar med små frekvenser och enligt en experimentell design.214 Den sistnämnda principen ligger till grund för en lång rad av Bourdieus undersökningar.Ett exempel är undersökningarna av museibesökare från mitten av sextiotalet.


[L_RANDNUM-10-999]