B) Ett åtagande som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet.
Latent skatt Se uppskjuten skatt.Om marken i fråga inte hade någon speciell alternativanvändning när gruvverksamheten inleddes blir å andra sidan kraven på återställande mer modesta.Omsättning per anställd Omsättningen dividerat med genomsnittligt.Bolagets styrelse och kvinnor treff leipzig ledning bedömer att inga väsentliga förändringar har inträffat vad avser Bolagets ställning på marknaden sedan den senaste perioden för vilken reviderad finansiell delårsinformation har offentliggjorts i form av Delårsrapport per.Rörelsemarginalen visar hur stor del av omsättningen som blivit över sedan alla kostnader exklusive räntor och skatt är täckta.För marknadsnoterade aktier och dylikt kan, istället för genomsnittsmetoden, en schablonregel användas vid beräkning av omkostnadsbeloppet.Mervärdesskatt Skatt som betalas vid köp av varor och tjänster när säljaren är skattskyldig.Beskattning AV utdelning Fysiska personer För fysiska personer hemmahörande i Sverige och svenska dödsbon beskattas utdelningar i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt på 30 procent.Det är endast nyttjanderätten av mineralerna som licensieras.
För omräkningen från de ryska bolagens redovisningsvaluta, RUR till koncernens rapportvaluta, tsek har kursen 3,79150 bästa äkta sex dating webbplatser använts för resultaträkningen, beräknad som ett genomsnitt av den ryska centralbankens dagskurser under 2008.
Som redogörs för på annan plats i Prospektet följer olika åtaganden med de olika licenserna, och dessa åtaganden måste uppfyllas i föreskriven tid.
Ekonomi är både lätt och svårt men mycket intressant oavsett om det är i eller utanför styrelserummet.Sådana licenser förvärvas i Ryssland montgomery wv kontaktannonser vuxna (koncernens enda verksamhetsomåde för närvarande) vanligen på en öppen publik licensauktion, varvid vinnande auktionspris är lika med anskaffningsvärde.Vidare finns i direkt anslutning till licensblocket en intressant gruvguldfyndighet, Kuznetsovskoye, som gick i produktion 1997.Handlingar SOM HÅLLS tillgÄngliga FÖR inspektion MED mera Kopior av alla rapporter, brev, bolagsordning och stiftelseurkund, historisk finansiell information, värderingar eller utlåtanden som utfärdats av sakkunnig på Bolagets begäran och som till någon del ingår eller hänvisas till i Prospektet, den historiska finansiella information som.Under 2008 behöll Ryssland platsen som världens femte guldproducerande land.Objekt P2 mineraltillgång i ton P2 mineraltillgång i oz Gordeyevskoye 17, Ezen 4, anomali nr 2 0,7 21 770 anomali nr 5 2, anomali nr 7 2,4 74 640 anomali nr 11 7, anomali nr 14 0,2 6 220 anomali nr 17 0,2 6 220.Vid Ezen uppträder två guldmineraliseringar med ringa halt av basmetaller samt en som karakteriseras som en koppar-guld mineralisering.Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, till eget kapital.
Detta kapital kan, enligt dagens ryska skattelagstiftning, fritt återbetalas till moderbolaget utan skattekonsekvenser.

[L_RANDNUM-10-999]