WI alexander den 1:ste, med Guds Nåde, Kejsare odh Sjelfherrskare öfwer hela Ryssland, etc.
Den ena innehåller Kejserlige Ryska och Stor-Furstendömet Finlands wapen, i likhet med Regerings-Conseilens Sigill, och den andra de Orden: Stor-Furstendömet Finlands Wäxel- Låne- och Depositions-Contoir.
En af dem bör wara kunnig i Landets gratis online dating webbplatser för unga vuxna Lagar och Rättegångs-Ordning, och äger den främste i Directionen föra Ordet wid alla sammanträden.
Jos hän taas wiipyy sen kanssa kokonaisen wuoden, niin ettei kaswo eikä se märätty osa Pä-Summasta tulee maxetuxi, niin pidetän Laina ylössanottuna ja Pantin kanssa menetetän, niin kuin Ruotzin Banko-Asetuxet senkaldaisesa tapauxesa eteenkirjoittawat.Ne tulewat olemaan seurawaisesta sisällepidosta: Suomen Suuren-Ruhtinan-maan Waihetus- Laina- ja Depositioni-Contoriin on sisälle pandu Yxi Summa (Kahdestakymmenestä) (Wiidestäkymmenestä) (Seitzemästäkymmenestä ja Wiidestä) Kopekasta Kejsarillisisa Banko-Sedeleisä, jotka (00) Kopekaa, tämän Sedelin omistaja tulee takaisin saamaan.Organens uppgifter och interna arbetsfördelning till den del dessa inte fastställs i lag eller dessa stadgar, regleras skriftligen i sällskapets regelverk Organisation och arbetsordningar.Niillä, jotka harjoittajat Bruki- Manufactori- ja Fabrikiliikundota, on etuoikeus Lainoihin näistä Summoista, koska he Pantixi panewat heidän näytettäwästi myymätä olewat tekokalunsa, eli taitawat kelvollisen takauxen asettaa.Alla Rättegångs-mål, som röra Wäxel- Låne- och Depositions-Contoiret, samt äro af enahanda beskaffenhet med de Swenska Banken rörande mål, hwilka tillhöra Swea Hof-Rätt, såsom Forum privilegiatum, upptagas till afgörande af Wår Hof-Rätt i Åbo, såsom första Domstol; men utmätnings-frågor, bero på Landshöfdingarnes åtgärd.På framställning av vetenskapliga rådet kan årsmedlem och ständiga medlemmar antas av finansrådet.Yhteiset perustuxet Contorin Asettamiseen.Mitä itse kungin Wirkamiehen ja Palweljan toimituxiin ja welwollisuxiin, Työnteon muotoon Contorisa, ja Controlliin, niin hywin pieniä Sedeleitä tehdesä, kuin rahain wastaanottamisesa, säilyttämisesä ja ulosandamisesa, kuin myös tilin tekoon ja Inventeringiin tulee; niin olemme Me Armosa tahtonet Hallitus Raadille ylöswetä, että sitten kuin Me olemme.Finansrådet sammanträder på kallelse av skattmästaren.Hedersmedlemmar och korresponderande medlemmar kallas av årsmötet på förslag av vetenskapliga rådet.
14 Vid sällskapets föreningsmöten fattas beslut, förutom i de fall om vilka stadgas i 15 och 16, genom enkel röstövervikt.
val av medlemmar i vetenskapliga rådet i stället för de avgående,. .Pämiehen Hallitus-Raadin Financi-Expeditionisa eli sen kuin hänelle awuxi sätty on, eli jongun muun jäsenen Hallitus-Raadin Huoneen-Hallituxen Departementistä, kuin siihen walitaan, pitä läsnäoleman, koska kysymys on Kymmenen Tuhannen Rublan eli suuremmista lainoista, ja suostumuxensa siihen andainan.Därvid bör föreningsmötet även besluta om överlåtande av sällskapets tillgångar till rättsgiltig förening eller stiftelse, som verkar för syften som står sällskapet nära.Jos edespäin senkaldaiset ajat sisälle langewat, että Contori näkee itzens hyödytyxellä taitawan ylösottaa Lainoja kaswoa wastaan, niin pitä siitä ja millä ehdolla se taita tapahtua, eri Sändö, Hallitus-Raadin eteen asetuxen jälkeen, Meildä ulosannettaman.Föreningsmöte besluter om uteslutning av medlem.

Om rösterna vid omröstning faller lika är mötesordförandens röst avgörande.
Beslut om ändring av hyresvillkoren får dock inte i något av de fall som nu angetts avse tiden innan sex månader förflutit efter det att de förut gällande villkoren började tillämpas.


[L_RANDNUM-10-999]