ingen förteckning av registrerade sexualbrottslingar bör offentliggöras

Enligt artikel.2 är direktivet inte tillämpligt på tredjelandsmedborgare som a)är bosatta för att ägna sig åt studier eller genomgå yrkesutbildning, b)har rätt till bosättning i en medlemsstat på grundval av tillfälligt skydd eller som har ansökt om rätt till bosättning på den grunden och.
Regeringens bedömning: Några andra undantag från kravet på fem års vistelsetid bör inte finnas.
Av skäl 18 till rörlighetsdirektivet framgår att den perma- nenta uppehållsrätten för unionsmedborgare, när den en gång erhållits, inte bör omfattas av villkor.
2005/06:77 Den uppehållsrätt som skall söker kvinna för en natt i berlin tillkomma unionsmedborgare och deras fa- miljemedlemmar kan inte i förväg begränsas till att gälla endast under viss tid.Den prövning registrerings- myndigheten utför kan förväntas underlätta arbetet för andra myndighe- ter som personen med uppehållsrätt kommer i kontakt med.Mot bakgrund av att avvisning inte skall få ske av en utlänning med uppehållsrätt, utgör detta emellertid inget problem.Men vi hade slagit larm om vi hade uppfattat att det är alldeles för många vuxna, säger Elisabeth Dahlin.Den som har uppehållstillstånd får, om vill- koret i 1 är uppfyllt, resa in i Sverige.Rikspolisstyrel- sens bedömning är att det finns en risk för att den föreslagna bestämmel- sen i 8 kap.2005/06:77 fortsätter till det andra nordiska landet.Tidningen Expo ser en trend i fler försök att skapa medborgargarden.Så skriver utländsk media, daily express, tHE guardian.
Det finns med hänsyn till den omfattande reglering som det nya direktivet nödvändiggör flera skäl för att bestäm- melserna om uppehållsrätt och därmed sammanhängande bestämmelser som reglerar den fria rörligheten tas in i en särskild lag på sätt.Utöver nu nämnda författningar bör även nämnas lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll vilken kompletterar utlänningslagen i fråga om möjligheterna att i vissa fall avlägsna utlänningar från Sverige.2005/06:77 Regeringens förslag: En utlänning som har permanent uppehållsrätt skall få utvisas på grund av brott endast när det finns synnerliga skäl.De författ- ningsändringar som med anledning härav är nödvändiga behöver dock inte ske i lag utan kan ske genom regeringens närmare föreskrifter i sam- band med den nya utlänningsförordningen.Att alla personer skall åtminstone underkastas en kontroll för fastställande av identiteten genom uppvisande av resedokument.Det permanenta up- pehållskortet förnyas automatiskt vart tionde.I artikel.1 b andra stycket finns en betydel- sefull lättnadsregel avseende uppehållstidens längd, för den som drabbats av permanent arbetsoförmåga pga.


[L_RANDNUM-10-999]