Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, ska även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.
Samfällighet Sammanslutning av fastigheter för.ex.Inskrivningsmyndighet Tingsrätten är en sådan och där registreras lagfarter.1 första tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap.Upplysning om efterställda tillgångar för koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i ska lämnas särskilt för varje tillgångspost.2007:873 Denna lag träder i kraft den och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.Relaxation Avlyft av de pantbrev/ inteckningar som belastar en fastighet.4 Följande bestämmelser i 1 kap.Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt jag är bara ute efter sex 4 kap.
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar.Hypotekslån Bottenlån i hypoteksförening eller institut.Tecknat ej inbetalt kapital.11a När förvärvaren är betalningsskyldig för mervärdesskatten, uppgiften omvänd betalningsskyldighet.Denna lag träder i kraft den och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2002.Denna överskjutande del tillfaller ägaren av fastigheten.2000:74 Denna lag träder i kraft den Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande.Besiktning, teknisk/jordabalks besiktning görs före de flesta fastighetsköp - normalt på uppdrag av köparen - för att säkerställa att han fullgjort sin undersökningsplikt.En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förutsättningar som de som anges i 4 kap.Denna typ av lån kan fås med bunden fast ränta.I 5 kap., med undantag för 2 1 och hänvisningarna till 5 kap.
Bindningstid, den tid lånevillkoren för ett lån är oförändrade.
6 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag, om koncerner skall gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 4, men som har en gemensam eller.

[L_RANDNUM-10-999]