För att säkerställa att referensuppgifterna överensstämmer med motsvarande information som lämnats in enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 bör referensuppgifter för en viss dag användas av de behöriga myndigheterna för att validera och utbyta rapporter om transaktioner som genomförts under samma dag.
Specifikation av vinster och förluster från säkringar av verkligt värde Säkringar av verkligt värde, netto 6 varav räntederivat 69 6 varav justering av verkligt värde på lån 69 12 Vinst/förlust, intäkter och kostnader på finansiella instrument Vinst/- förlust i resultat- räkningen Vinst/- förlust i övrigt.Handelsplatser och systematiska internhandlare ska reed essex kontakta antal säkerställa att identifieringskoderna för den juridiska personen i de inlämnade referensuppgifterna överensstämmer med standarden ISO 17442:2012, att de tillhör den berörda emittenten och att de finns i databasen för det globala systemet med identifieringskoder, som kontrolleras av den centrala driftsenhet.Decimal-18/5 15 Förfallodag Förfallodag för det finansiella instrumentet.Efter mottagning av referensuppgifter för varje dag då handelsplatser och systematiska internhandlare är öppna för handel ska de behöriga myndigheterna meddela handelsplatser och systematiska internhandlare om eventuella ofullständiga uppgifter och om referensuppgifterna inte har lämnats in inom de tidsfrister som anges i artikel.Decimal-18/17 26 Kod för underliggande instrument isin-koden för det underliggande instrumentet.För ADR, GDR och liknande instrument, isin-koden för det finansiella instrument på vilket dessa instrument baseras.
Artikel 5 Arrangemang för att säkerställa referensuppgifternas kvalitet De behöriga myndigheterna ska minst en gång i kvartalet genomföra kvalitetsbedömningar av referensuppgifternas innehåll och korrekthet enligt artikel.1 i förordning (EU) nr 600/2014.
Säkrade belopp är beroende av säkringspolicyn för varje enskilt flöde med beaktande av riskexponeringen.
Date_time_format 12 Datum för avslutande Om tillgängligt, datum och klockslag då de finansiella instrumenten inte längre handlas eller är upptagna till handel på handelsplatsen.Artikel 7 Arrangemang för effektivt utbyte och offentliggörande av referensuppgifter. .(6 för att referensuppgifterna ska kunna användas på ett effektivt sätt och för att de ska överensstämma med motsvarande uppgifter som lämnats in i transaktionsrapporter måste handelsplatser och systematiska internhandlare lägga till beteckningar i referensuppgifterna för finansiella instrument och juridiska personer enligt godkända standarder.De bör även med hjälp av lämpliga system och kontroller se till att referensuppgifterna är korrekta, fullständiga och lämnas in i tid.Den ska tillämpas från den dag som avses i artikel 55 andra stycket i förordning (EU) nr 600/2014.Our core capabilities are: solid and hazardous waste management, landfill gas, site sexmissbruk terapi remediation, renewable energy, and regulatory compliance for air, water, and soil.
[L_RANDNUM-10-999]