den slutliga förfallodagen

I likhet med tidigare bör alltså Skatteverket kunna väcka talan mot företrädaren till dess huvudfordringen mot bolaget vad gör lån förfallodag menar preskriberas enligt SPL.
Om medansvar för bolagets skatteskulder omfattas av accessorisk preskription medför den fasta preskriptionstiden om fem år enligt SPL att Skatteverket måste se till att väcka talan om personligt betalningsansvar så fort som möjligt och senast före utgången av bolagets preskriptionstid.
Men även om fordran mot bolaget utgörs av skatt är det mycket osäkert om medansvarsfordringen i verkställighetshänseende kan ses som en skattefordran.6 utsökningsbalken och 1 kap.Om preskriptionsavbrott görs mot bolaget kan talan om medansvar komma att väckas efter mycket lång tid.Reglerna om indrivningspreskription har nära koppling till reglerna om talerättspreskription som innebär att huvudfordringen mot bolaget måste fastställas inom vissa tidsfrister (jfr prop.Ett medansvar för den juridiska personens förpliktelser anses vara föremål för accessorisk preskription, dvs.Även om fordringen mot bolaget är gammal har Skatteverket före förfallodagen sällan möjlighet att utreda bolagets betalningsförmåga.En fråga som uppkommer är om den allmänna principen om accessorisk preskription även gäller när huvudfordran mot bolaget utgörs av skatt.Skattefordringar uppkommer dock inte genom avtal utan som regel genom den betalningsskyldiges faktiska handlande.
Det är oklart om medansvaret för skatt är fortsatt accessorisk efter det att medansvaret fastställts (jfr RH 1990:79).Fast preskriptionstid enligt SPL?Ny preskriptionsregel, flertalet civilrättsliga kvinnor söker spermadonator fordringar omfattas av 1981 års allmänna preskriptionslag.I utredningen beskrivs rättsläget som otillfredsställande.Lämnar den betalningsskyldige inte några uppgifter eller felaktiga uppgifter om handlandet, får Skatteverket inte vetskap om fordringsförhållandet förrän dating polska kvinnor eventuellt efter en kontroll.Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson.Skatteverket delar bedömningen att detta är otillfredsställande men konstaterar samtidigt för egen del att utredningen inte beaktat vad som gäller för skattefordringar mot bolaget, vilka omfattas av särskilda preskriptionsregler, såväl i talefrist- som indrivningshänseende.I avsaknad härav gäller bestämmelserna i 1981 års allmänna preskriptionslag (1981:130).Fordringen behandlas som civilrättsliga fordringar i allmänhet.Även om Skatteverket delar utredningens bedömningar såvitt avser fordringar i allmänhet anser verket att ett genomförande av förslaget förutsätter att särskild justering görs för skattefordringar.m.

[L_RANDNUM-10-999]